Để phát triển thị trường theo hướng tích cực nhất, buộc phải có công ty tài chính.