Cách tiếp cận của chính phủ các nước châu Á rất đáng chú ý bởi đã chọn con đường được đánh giá cao: dùng sự hợp tác để đáp lại xung đột.