Châu Âu và Mỹ ngắm vào đại gia quốc phòng Nga, Nga trỏ tay cấm vào thực phẩm châu Âu.