Dự thảo Học thuyết quân sự được Chính phủ Ukraine soạn thảo xác định “Nga là kẻ thù tiềm tàng” của nước này.