Chính sách về Trung Đông của Mỹ được thực hiện một cách nhất quán và bài bản hơn những gì người ta nghĩ.