Các ngành dịch vụ hiện sử dụng hơn 43% trong tổng số 776 triệu lao động Trung Quốc.