Cuộc cạnh tranh khi hội nhập sẽ diễn ra quyết liệt nên cơ hội không tự biến thành lợi ích nếu nhà nước và doanh nghiệp không có những giải pháp hữu hiệu