Mong muốn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang quá khó thực hiện. Lý do không chỉ là những rào cản hiện hữu, thường xuyên được nhắc đến như khó tiếp cận vốn, tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm mặt bằng kinh doanh phù hợp, tìm kiếm nhà cung cấp.