Chỉ tiêu chính phủ điện tử được đưa vào các Nghị quyết 19 như một thước đo một thể chế có khả năng điều hành tốt hơn.