Khó khăn trong 5 năm tới càng thêm chồng chất khi các khoản vay ODA sẽ bị cắt giảm 50% thời hạn, còn lãi suất vay có mặt bằng mới là 3%.