Casino Group sẽ không quan tâm đến nguồn gốc của nhà đầu tư vì mục tiêu trong thương vụ bán Big C Việt Nam là phải thu được giá trị cao nhất.