Đã có nhiều điểm tích cực trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII HC) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, theo Quy hoạch điện VII HC, hơn một nửa hệ thống điện vẫn phụ thuộc vào nhiệt điện than trong đó 2/3 nguồn nhiên liệu phụ thuộc vào bên ngoài.