Năm 1997, Bill Gates đồng ý đổ 150 triệu USD vào Apple để cứu Táo Khuyết khỏi phá sản.