GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 chỉ tương đương mức GDP bình quân của Thái Lan năm 1993.