Theo Cục phát hành Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lượng tiền giả thu giữ được của hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước năm 2015 tăng 0,17% so với năm 2014 và 22,9% so với năm 2013.