Từ 2006 đến nay, lương cơ sở tăng 2,9 lần, từ 450.000 lên 1,3 triệu đồng.