Dù 71% hài lòng với cải cách thủ tục gần đây, song doanh nghiệp cho biết tình trạng cán bộ thuế nhũng nhiễu chưa được xoá sổ hoàn toàn.