Nhóm các tác giả của Công ty Chứng khoán bảo Việt (BVSC) cho biết như vậy trong Báo cáo Kinh tế vĩ mô & Thị trường tháng 9.