Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh chưa thoát khỏi thời kỳ khó khăn, nhu cầu chi ngân sách nhà nước ngày càng tăng, việc giảm thu từ thuế xuất nhập khẩu sẽ gây khó khăn cho cân đối NSNN...