Ngoài tiêu chí thu nhập, người nghèo có được xác định bởi mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch...