Sản xuất manh mún, thiếu ứng dụng khoa học công nghệ, tiêu thụ nông sản khó khăn, liên kết chuỗi lỏng lẻo đang khiến cho ngành nông nghiệp đang đứng trước nhiều thách thức và chịu nhiều tổn thương nhất trong hội nhập.