Ông Lê Anh Tuấn cho rằng, việc hầu hết doanh nghiệp Việt Nam chưa có báo cáo tài chính bằng tiếng Anh là một rào cản và không công bằng đối với nhà đầu tư nước ngoài.