Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại. Trong đó, quy định rõ về nguyên tắc thực hiện khuyến mại và quy định khuyến mại theo phương thức đa cấp.