Trong 3 năm 2012, 2013, 2014, FDI đầu tư vào nông nghiệp/tổng FDI chỉ lần lượt ở mức 0,6%; 0,4% và 0,6%. Có 8 lý do khiến FDI vào nông nghiệp thấp trong đó phải kể đến việc chính sách thu hút FDI vào nông nghiệp chưa đủ hấp dẫn, Cơ sở hạ tầng ở nông thôn còn thiếu, lạc hậu, đặc biệt các vấn đề liên quan đến logistics...