Ngay sau khi nhận được Công văn số 074/2017/EX-MMV của Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), hạch toán chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục thuế Bình Dương đã có hướng dẫn cụ thể nội dung này tại Công văn số 18509/CT-TT&HT.