80% các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ được khảo sát dự kiến sẽ gia tăng hoạt động thương mại và đầu tư tại khu vực ASEAN trong 5 năm tới.