Trong tháng 7.2015, báo Lao Động đã đăng loạt bài điều tra xung quanh các khuất tất, bát nháo, thật giả lẫn lộn của sản phẩm khăn ướt trên thị trường… Hệ quả là nhiều nhà sản xuất chân chính đã bị ảnh hưởng xấu, thua thiệt nặng nề.