Có thể hủy hợp đồng giữa Ba Huân-VinaCapital vì hợp đồng có sự nhầm lẫn, làm cho một bên không đạt được mục đích của việc xác lập giao dịch.