Ngay sau khi tiếp nhận những nội dung vướng mắc của Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương liên quan đến chính sách thuế ưu đãi nhập khẩu đối với Dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 10146/BTC-CST.