tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án BOT

  • Cập nhật : 19/08/2017

Ngay sau khi tiếp nhận những nội dung vướng mắc của Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương liên quan đến chính sách thuế ưu đãi nhập khẩu đối với Dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 10146/BTC-CST.

anh minh hoa. nguon: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đối với các trường hợp dự án đầu tư được cấp phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương trước ngày 01/7/2015 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư số 59/2005/QH11.

Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư hướng dẫn “Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 01/7/2015 và dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 01/7/2015: Thực hiện chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015.

Tại Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 quy định về bảo đảm ưu đãi đầu tư như sau:

Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án và Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định cụ thể về bảo đảm ưu đãi đầu tư kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 như sau: Trong trường hợp văn bản pháp luật mới do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư đang áp dụng đối với nhà đầu tư trước thời điểm văn bản đó có hiệu lực, nhà đầu tư được bảo đảm thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 13 Luật Đầu tư.

Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BCT hướng dẫn: Việc điều chỉnh ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và việc bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Như vậy, đối với các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 01/7/2015 và dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 01/7/2015 thực hiện chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015 (theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BTC) và được bảo đảm ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT- BTC).

Theo mof.gov.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục