Miếng bánh PPP đã không còn hấp dẫn như nhiều người mong đợi, và tạo ra thêm rủi ro cho hệ thống ngân hàng.