“Thật ngạc nhiên là cho đến thời điểm này mà nhiều doanh nghiệp khi ký hợp đồng vẫn ghi căn cứ pháp lệnh Hợp đồng kinh tế (*) và nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh này”.