Công thức thành công của Coca Cola là gì? Có rất nhiều điều mọi người cần phân tích và học tập từ họ. Dưới góc nhìn là một lãnh đạo của một quỹ từ thiện, một tổ chức phi chính phủ, Melinda đã phân tích một cách sắc bén ba bài học quý mà các nhà khởi nghiệp, các tổ chức phi chính phủ cần học từ Coca Cola.