Tự nhận mình là người luộm thuộm nhưng ông Obama vẫn phải ăn mặc xứng đáng với vị trí của mình.