Quá nhiều rào cản với hàng hóa kiểm tra chuyên ngành! Có mặt hàng chỉ vì những thủ tục không cần thiết, doanh nghiệp phải mất nhiều ngày mới có hàng mẫu thay vì hai ngày.