Chúng ta nên trả lại từ GS về đúng nghĩa của nó, tức là một vị trí làm việc, Nhà nước cũng nên giao quyền tự chủ cho các trường ĐH.