Người tiêu dùng đang bị móc túi số tiền không nhỏ bởi tình trạng gian lận tuổi vàng.