Cán bộ do Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý sẽ nằm trong diện xem xét tài sản khi có 3 yếu tố, gồm kế hoạch của cấp có thẩm quyền, xuất hiện đơn thư hoặc dấu hiệu vi phạm.