Năm giải pháp đối với hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh ven biển miền Trung vừa được Bộ Kế hoạch - đầu tư kiến nghị với Chính phủ.