Mô hình BĐS trả tiền theo lượng khách hàng tiềm năng hoặc phần trăm giá trị nhà bán, khách hàng trả tiền cho kết quả hoặc cho những công cụ làm tăng kết quả đang trở thành xu hướng mới trong giải pháp BĐS.