Nếu dựa vào dữ liệu quá khứ, có thể thấy giá các loại hàng hóa đã trải qua ba chu kỳ lớn từ đầu năm 1970 đến nay. Mỗi chu kỳ thường bao gồm bốn giai đoạn kéo dài trong khoảng 15 năm.