Thomson Reuters đã tiến hành khảo sát về dự báo giá quặng sắt, kết quả khảo sát như sau (USD/tấn):