Mặt hàng gia vị đang phải “nhường sân nhà” cho hàng ngoại nhập.