Việt Nam và EU sẽ xóa bỏ hơn 99% dòng thuế nhập khẩu. Đối với số ít dòng thuế còn lại, hai bên sẽ dành cho nhau hạn ngạch thuế quan hoặc cắt giảm thuế quan một phần.