Cần bớt đi những lời hoa mỹ thì sẽ nẩy ra những giải pháp căn cơ, thực chất. Đó chính là đột phá.