Ngày 20/11, Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước (UBCK) đã công bố Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant).