tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Dự thảo về Covered Warrant: Nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn sở hữu

  • Cập nhật : 23/11/2015

(Chung khoan)

Ngày 20/11, Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước (UBCK) đã công bố Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant).

 

Theo dự thảo, Covered Warrant được định nghĩa là giao kết dân sự giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán (CTCK), theo đó CTCK có trách nhiệm ký quỹ tài sản đảm bảo tại ngân hàng lưu ký và thực hiện nghĩa vụ đối với người sở hữu chứng quyền theo các điều khoản trên Bản cáo bạch. Người sở hữu chứng quyền là chủ nợ có bảo đảm của công ty chứng khoán; được ưu tiên thanh toán tài sản của CTCK trước chủ nợ không bảo đảm, cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi trong trường hợp CTCK giải thể, bị phá sản theo quy định pháp luật liên quan.

Các chứng khoán cơ sở là chứng khoán được sử dụng làm tài sản cơ sở của chứng quyền bao gồm cổ phiếu, chỉ số thị trường, chứng chỉ quỹETF.

Để đảm bảo an toàn, công ty chứng khoán khi phát hành Covered Warrrant phải ký quỹ tài sản đảm bảo thanh toán tại ngân hàng lưu ký, giá trị tài sản đảm bảo tối thiểu là 30% giá trị loại chứng quyền dự kiến chào bán. Số lượng chứng quyền này cũng không được vượt quá một tỷ lệ % của tổng số chứng khoán cơ sở tự do chuyển nhượng theo quy chế của UBCK.

Tài sản đảm bảo thanh toán nêu trên bao gồm tiền hoặc chứng chỉ tiền gửi của CTCK. Tài sản bảo đảm kể cả khoản tiền lãi phát sinh từ tài sản đảm bảo phải được lưu ký tại ngân hàng lưu ký trong trong suốt thời gian có hiệu lực của chứng quyền.

Đối với thời gian của Chứng quyền, dự thảo quy định thời hạn tối thiểu là ba (03) tháng, tối đa là hai (02) năm tính từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn.

Mức giá thực hiện với chứng quyền mua, hoặc chứng quyền bán được xác định tại thời điểm trước hoặc vào ngày đáo hạn. Theo đó, CTCK có nghĩa vụ mua/bán chứng khoán cơ sở từ người sở hữu; hoặc có nghĩa vụ thanh toán khoản chênh lệch giá trị chứng khoán cơ sở dựa trên chênh lệch giá thực hiện và giá thị trường của chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Khi giao dịch, nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch trên tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường. Công ty chứng khoán chỉ được thực hiện lệnh khi đã bảo đảm nhà đầu tư ký quỹ đủ tiền, chứng khoán theo quy định pháp luật liên quan.

Tổ chức hành chứng khoán cơ sở sẽ không được đầu tư, giao dịch Covered Warrant. Và điểm quan trọng nhất của Dự thảo là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu chứng quyền.

Trong khi đó, quỹ đại chúng chỉ được đầu tư vào chứng quyền nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro. Ngoài ra, CTCK không được cho nhà đầu tư thực hiện giao dịch ký quỹ đối với chứng quyền.

Hiện tại, dự thảo vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường.

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục