Trong năm 2016, ngành thuốc lá dự báo sẽ vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần tìm hướng đi mới như tìm kiếm và phát triển thị trường xuất khẩu cho sản phẩm. Sản lượng thuốc lá ước tính sản xuất trong năm 2016 đạt khoảng 5.539 triệu bao, giảm 7,2% so với ước thực hiện năm 2015.