Dự án phát triển kinh tế vùng có sự tương đồng giữa Ấn Độ và Trung Quốc cho phép hai nước cùng giảm cạnh tranh để hưởng lợi nhưng...