Giá trị thị trường của CTCP Bất động sản Thế kỷ (CENLAND) ước tính đạt hơn 100 triệu USD.